Home

Kunci Jawaban Kirtya Basa Bahasa Jawa Kelas 7 SMP/MTS Halaman 73-79: Gladhen Ulangan Akhir Semester Ganjil

Harian Haluan | 2 months ago

Kunci jawaban berikut dikutip dari Kirtya Basa Kelas VII untuk tingkat SMP/MTs KTSP 2013 yang diharapkan dapat memberikan tambahan materi bagi siswa.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 7 SMP/MTs Gladhen Ulangan Akhir Semester Ganjil halaman 73-79 ini memuat materi tentang membaca wacana berbahasa Jawa dan memilih jawaban yang paling tepat dari pertanyaan yang diberikan.

Kunci jawaban Bahasa Jawa ini pun dapat menjadi bahan evaluasi siswa bagi guru dalam menelaah sampai mana pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Selain itu, siswa juga dapat mengkaji materi soal Bahasa Jawa dan kunci jawaban agar nantinya menguasai soal-soal lain yang setara atau bahkan lebih rumit.

Berikut ini kunci jawaban Kirtya Basa Kelas VII SMP/MTs halaman 73-79.

Gladhen Ulangan Akhir Semester Ganjil

Wacanen kanthi premati!

PESISIR PUL0 MERAH, PRIMADHONA WISATA ANYAR ING BANYUWANGI

Pesisir Pulo Merah, mujudake objek wisata anyar katon ing KabupatenBanyuwangi. Objek wisata iki pernahe manggon ing Kecamatan Pasanggaran.Diarani pesisir Pulo Merah amarga pesisir iki ngayunake pulo cilik kang teksturlemahe werna abang ngelam-elami kang manggon ing lambene pesisir pulo mau. Pulo mau bisa ditekani kanthi mlaku dharat nalika segarane lagi surut. Ing pulo mau uga ana bangunan pura kang digunakake para sedulur panggilut agama Hindu kanggo nindakake upacara makiyis.

Nalika tahu 1990 kawasan Pulo Merah nate rusak banget diterjangTsunami. Lagi nalika jaman pamarintahan Kabupaten Banyuwangi diasta BapakAbdullah Azwar Anas Pulo Merah entuk kawigaten kang mirunggan. Pesisire kang endah ngelam-elami ati narik kawigatene Bapak Bupati kanggo dikembangake dadi objek wisata andhalan. Akses dalan tumuju pesisir mau didandani. Sing maune mung wujud dalan makadam kang ciut, dijembarake lan diaspal alus. Pantaine uga dijaga supaya tetep resik, ditata apik, lan dijangkepi sarana-prasaranane.

Dhek akhir taun 2012 kepungkur, Pemkab. Banyuwangi wus ngenalakepesisir Pulo Merah marang wisatawan internasional lumantar nggelar ajang lomba balap sepedhah ”Banyuwangi Tour de Ijen”. Iya wiwit prastawa iku banjurkawasan pesisir Pulo Merah dikenal ora mung wisatawan nuswantara, nangingnganti tekan manca negara. Ora kleru yen banjur Pesisir Pulo Merah dadiprimadhona wisata anyar.

Kanthi dibukake objek wisata anyar Pesisir Pulo Merah ndayani gumregahepanguripan masyarakat ing sakiwa-tengene pesisir. Akeh warga masyarakat kang banjur bukak usaha, kayata warung mangan, maneka-warna olahan asil segara, jajanan khas pesisir, asil kerajinan lan cendera mata, panginapan, nganti tekan panggonan parkir. Ateges kanthi ora langsung kabukak lapangan kerja anyar. Masyarakat melu mundhak ekonomi panguripane. Asile olah tetanen, asilenelayan, lan asile para pangrajin bisa payu, lan kabeh masyarakat melungrasakake manfaat tumrap objek wisata anyar Pesisir Pulo Merah.

I. Pilihen salah siji wangsulan kang bener menehi tandha ping (x) ingsangarepe jawaban!

1. Objek wisata Pesisir Pulo Merang manggon ing dhaerah ....

a. Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi

b. Kecamatan Grajagan Banyuwangi

c. Kecamatan Banyuglugur Situbondo

d. Kecamatan Puger Jember

2. Diarani Pulo Merah amarga ....

a. Tekstur lemahe werna abang

b. Tanduran sing urip ing pulo mau godhonge werna abang

c. Banyu segara ing sakiwa tengene pulo wernane abang

d. Digunakake kanggo upacara makiyis dening panganut Hindu

3. Pada ka-1 ing wacan dhuwur miturut struktur teks dheskriptif diaraniperangan....

a. klasifikasi

b. dhefinisi

c. dheskripsi bagian

d. simpulan

4. Dene perangan dheskripsi bagian ing wacan dhuwur dituduhake pada ....

a. kapisan

b. kapindho

c. katelu

d. kapapat

5. Objek wisata Pesisir Pulo Merah wiwit kawentar sawise dikenalake lumantarajang lomba balap sepedhah ”Banyuwangi Tour de Ijen”. Kegiatan maudianakake tahun ....

a. 1990

b. 2010

c. 2012

d. 2014

6. Pembangunan objek wisata Pulo Merah ditindakake nalika pemerintahan ....

a. Bupati Azwar Anas

b. Ratna Ani Lestari

c. Samsul Hadi

d. HT Purnomo Sidik

7. Ing ngisor iki efek positif dibukake objek wisata Pulo Merah tumrap masyarakat sakiwa tengene, kajaba ....

a. Masyarakat bisa mbukak warung ing sakiwa tengene objek wisata.

b. Masyarakat bisa masarake asil kerajinane kanggo souvenir para wisatawan.

c. Masyarakat bisa mbangun omahe saka asil ngedol pekarangane marang investor asing

d. Masyarakat pangasilan saben dinane bisa mundhak, lan luwih sejahtera.

Wacanen kanthi permati!

Mendhung Ing Ayodya

”...Rikala Dewi Kekayi dipunpundhut garwa dening Prabu Dasarata, DewiKekayi duwe panjaluk menawa mbesuk kudu putrane sing dadi ratu ana ingAyodya. Nalika Barata wis diwasa, Dewi Kekayi nagih janji. Rama putra PrabuDasarata sing mbarep katundhung lunga saka Ayodya lan nindakake urip ing alas.

Langit ing kraton Ayodya pindha katutup mendhung, Dewi Sukasalya ibuneRama sanadyan sungkawa, ana uga rasa mongkog ing batin, dene kang putraRama Wijaya netepi darmaning satriya, nglilakake dhampar keprabon kanthilegawaning ati, minangka tandha bektine marang kang rama. Mangkono ugaLaksmana putrane Dewi Sumitrawati, kang setya marang Raden Rama Wijayaminangka sedulur sepuh....”

8. Garwane Prabu Dasarata sing paling tuwa paring asma ....

a. Dewi Kekayi

b. Dewi Sukasalya

c. Dewi Sumitrawati

d. Dewi Sinta

9. Ibune Barata asmane ....

a. Dewi Kekayi

b. Dewi Sukasalya

c. Dewi Sumitrawati

d. Dewi Sinta

10. Ibune Laksmana asmane ....

a. Dewi Kekayi

b. Dewi Sukasalya

c. Dewi Sumitrawati

d. Dewi Sinta

11. Sing dadi ratu ing Ayodya Barata dudu Rama, amarga ....

a. Barata minangka putrane Prabu Dasarata sing paling tuwa.

b. Ramawijaya minangka putra sing pambarep kudu dibuwang urip ingtengah alas.

c. Prabu Dasarata ditagih janji Dewi Kekayi sadurunge dipundhut garwamanawa putra keturunane sing bakal dadi ratu ing Ayodya.

d. Ramawijaya wus nindakake kesalahan, saengga kudu diukum buwang uriping tengah alas.

12. Dewi Sukasalya ibune Rama mongkog batine, amarga ....

a. Rama Wijaya kudu urip ing tengah alas

b. Rawa Wijaya didherekake keng rayi Leksmana

c. Rama Wijaya kanthi lila legawa masrahake dhampar keprabon minangka bukti bektine marang ingkang rama.

d. Barata kasil ngusir Rama Wijaya saka kraton lan urip ing tengah alas.

13. Basa ngoko kang kacampuran tembung krama inggil utawa tembung kramaandhap diarani ....

a. basa ngoko lugu

b. basa ngoko alus

c. basa krama lugu

d. basa krama alus

14. Bu Guru : Lho Ran, Bapakmu ki nyambut gawe apa ta?

Rani : ....

Jawaban sing trep tumrap Rani miturut unggah-ungguhe yaiku....

a. Bapakku nyambut gawe ing kejaksaan

b. Bapakku kerja neng kejaksaan

c. Bapak kula ngasta wonten kejaksaan

d. Bapakku ora nyambut gawe

15. ”Mbak Risti, aku mau dikongkon Ibu menehne layang iki marang bu Minah,”critane Lindha marang Risti, mbakyune. Ucapane Lindha marang mbakyunemau kurang pas, amarga nganggo basa ngoko lugu. Mesthine kudu nganggobasa ngoko andhap/alus. Basa ngoko aluse dadi ....

a. Mbak Risti, kula wau dipun kengken Ibu nyukakaken layang niki dhatengbu Minah.

b. Mbak Risti, kula kalawau dipunutus Ibu ngaturaken serat niki dhateng buMinah.

c. Mbak Risti, aku mau diutus Ibu ngaturake layang iki marang Bu Minah.

d. Mbak Risti,layang iki wenehna bu Minah.

16. Pak Warsito nate ngendika manawa panjenengane ora bakal kondur yendurung rampung pakaryane. Yen diowahi dadi basa krama alus ....

a. Pak Warsito natos ngendika manawi panjenenganipun boten badhekondur manawi dereng rampung padamelanipun.

b. Pak Warsito natos sanjang manawi piyambakipun boten badhe wangsulmanawi dereng rampung padamelanipun.

c. Pak Warsito natos ngendika manawi piyambake boten badhe wangsulmanawi dereng rampung padamelanipun.

d. Pak Warsito nate ngendika manawi panjenengan dalem boten badhekundur manawi dereng rampung padamelanipun.

17. Wiwitan tembang kreasi kang awujud instrumen musik tanpa cakepan diarani ....

a. intro

b. verse

c. reffain

d. ending

18. Intine tembang kang lumrahe anggone nembangake dibolan-baleni lan dadisarana medharake pesan moral diarani ....

a. intro

b. verse

c. reffain

d. ending

19. Rakitan tetembungan kang runtut swarane diarani ....

a. purwakanthi guru swara

b. purwakanthi guru sastra

c. purwakanthi guru lagu

d. purwakanthi lumaksita

20. Rakitane tetembungan kang runtut sastrane diarani ....

a. purwakanthi guru swara

b. purwakanthi guru sastra

c. purwakanthi guru lagu

d. purwakanthi lumaksita

21. Rakitane tetembungan kang runtut basa / tembunge diarani ....

a. purwakanthi guru swara

b. purwakanthi guru sastra

c. purwakanthi guru lagu

d. purwakanthi lumaksita

22. Ing ngisor iki tuladha purwakanthi guru swara, yaiku ....

a. Ireng-ireng ketok untune, bareng seneng ketok guyune

b. Lungguh dhingklik, dhingklike wong cilik-cilik

c. Kala kula kelas kalih, kalung kula kolang-kaling keli ing kalen kilen kula

d. Pak Karta tuku kertu dhuwite kertas, nunggang kreta pating kertep liwatKreteg Kertasana

23. Timun – munte – tela – landa – ndemok asu – sugih utang – tanggal siji –jimantolo – lopas lapis – pista raja – jaka bagus – gusti kula – lombok abang– bangku dhuwur – wura-wari – rina wengi – ngilo kaca – cara landa.Tetembungan kasebut diarani ....

a. purwakanthi guru swara

b. purwakanthi guru sastra

c. purwakanthi guru lagu

d. purwakanthi lumaksita

Kanggo nggarap soal no. 24–25, gatekna cakepan tembang dolanan ingngisor iki!

PADHA NYAWIJI

Ayo padha nyawiji

Tuwa mudha jaler estri

Sayuk eka kapti

Bareng dha tumandang nyukupi

Sandhang pangan kita sami

Nanging aja ana kang korupsi

Yen padha korupsi

Negarane rugi kang sayekti

24. Pitutur luhur kang kinandhut ing cakepan tembang dolanan ing dhuwur kayaing ngisor iki, kajaba....

a. Tuntunan supaya tansah njaga kerukunan lan persatuan.

b. Tuntunan supaya padha gotong royong nyambut gawe bebarengan.

c. Tuntunan supaya padha korupsi.

d. Yen padha korupsi sayekti negarane bakal nandhang rugi.

25. Cakepan tembang ing dhuwur nggunakake basa rinengga ....

a. purwakanthi guru swara

b. purwakanthi guru sastra

c. purwakanthi lumaksita

d. purwakanthi carita

26. ”Layone prajurit wor suh lan kunarpane para pangeran lan raja wadyabalaKurawa lan Pandhawa”.

Tembung layon lan kunarpa tegese padha karo mayit. Tembung kang padhategese kaya tetembungan ing dhuwur diarani ....

a. tembung saroja

b. dasanama

c. tembung entar

d. tembung garba

Kanggo mangsuli soal no. 27 nganti 30 jingglengana pethikan crita ”Srikandhi,Senopatine Pandhawa” ngisor iki!

Perang Baratayuda wis ngancik dina kang kaping lima.Wadyabala Pandhawa lan Kurawa wis sapirang-pirang kang dadikurban, klebu Prabu Salya lan Raden Drestajumena. Kanggo nerusakeperang, Prabu Duryudana disengkuyung para rayine kayataDursasana, Durmagati, Dursilawati lan liya-liyane, misuda Resi Bismaminangka senopati. Kahanan mau ndadekake gorehe para Pandhawa, amarga saliyane Resi Bisma kuwi sekti mandra guna, uga pepundhenepara Pandhawa. Mula saka iku, Pandhawa banjur nyuwun iguh-pratikelmarang Prabu Kresna kanggo ngadhepi Senopatine Kurawa.

27. Pethikan ing dhuwur ngenalake kahanan wiwitane perang Baratayuda, lanpara tokohe. Miturut struktur teks narasi crita pewayangan, perangan kayapethikan kasebut diarani ....

a. orientasi

b. klimaks

c. komplikasi

d. reorientasi

28. Wadyabala Pandhawa lan Kurawa wis sapirang-pirang kang dadi kurban,klebu Prabu Salya lan Raden Drestajumena.

Tembung wadyabala iku tembung loro kang padha tegese, dianggobebarengan lan ngemu surasa mbangetake. Tembung kaya ing dhuwurdiarani ....

a. tembung saroja

b. dasanama

c. tembung entar

d. tembung garba

29. Pandhawa banjur nyuwun iguh-pratikel marang Prabu Kresna kanggongadhepi Senopatine Kurawa.Tembung iguh-pratikel ing ukara dhuwurtegese ....

a. kekuwatan

b. pamrayoga

c. keyakinan

d. pepenginan

30. Kang dijaluki iguh pratikel Pandhawa kanggo ngadhepi senopatine Kurawayaiku ....

a. Adipati Karno

b. Prabu Baladewa

c. Prabu Kresna

d. Prabu Salya

Itulah kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 7 SMP/MTs Gladhen Ulangan Akhir Semester Ganjil halaman 73-79 yang memuat materi tentang membaca wacana berbahasa Jawa dan memilih jawaban yang paling tepat dari pertanyaan yang diberikan. Semoga bermanfaat.

*) Kunci jawaban hanyalah sebagai referensi belajar, siswa dan orang tua dapat mengeksplorasi jawaban yang lebih baik dari sumber yang tepercaya.

Lihat Sumber

  • 0

  • 0

Rekomendasi Artikel

Kenapa Pusing Setelah Makan Durian? Ini Penyebabnya

IDN Times

Sejarah Jakarta, Melihat Jejak Tradisi Minum Teh Warga Tionghoa di Pantjoran Tea House

TribunTangerang

[POPULER MONEY] Cara Kerja dan Tips Menghindari Modus Penipuan File APK hingga Garuda Buka Opsi Penggunaan Jilbab Bagi Pramugari

Kompas.com

KKB Nekat Bakar SMK di Papua, Perintah Tegas Panglima TNI Yudo Margono: Harus Tegas

TribunMedan

5 Minusnya Jika Emosimu Tak Stabil saat Pacaran, Bikin Pasangan Capek

IDN Times

Tulis komentar...